Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen

 • De klant heeft kennisgenomen van de inhoud van de algemene voorwaarden en aanvaardt dat deze tot de overeenkomst behoren.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die bloemenatelier Baccara aanbiedt.
 • Bredabaan 424, 2930 Brasschaat, Antwerpen België.
 • Bloemenatelier Baccara BTW: BE 0888.837.427

Prijs

 • De opgegeven prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst inclusief BTW voor verkopen aan consumenten, en exclusief BTW voor verkopen aan professionelen.

Bestelling

 • De bestelling van goederen die op maat gemaakt worden kan door de koper niet geannuleerd worden. De volledige verkoopprijs van deze goederen blijft verschuldigd.
 • Bestelde goederen die bij Bloemenatelier Baccara niet op voorraad zijn, kunnen door de klant slechts geannuleerd worden indien Bloemenatelier Baccara de bestelling zelf kan annuleren bij haar leverancier. De klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de annuleringsvergoeding die Bloemenatelier Baccara zelf verschuldigd is aan haar leverancier, vermeerderd met 15%.

Afhaling

 • Indien de koper de goederen niet afhaalt op de meegedeelde datum, heeft Bloemenatelier Baccara het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen tegen betaling van de volledige overeengekomen prijs, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit laatste geval blijft het door de klant betaalde voorschot voor Bloemenatelier Baccara verworven als forfaitaire verbrekingsvergoeding.

Levering

 • In de filialen van Bloemenatelier Baccara waar deze service voorzien is, kan de klant een levering van bij Bloemenatelier Baccara aangekochte goederen vragen.
 • De tarieven voor het bezorgen van goederen zijn beschikbaar aan onze servicebalie.
 • De levering en de leveringsdatum worden afgesproken aan de servicebalie van Bloemenatelier Baccara.
 • De klant informeert Bloemenatelier Baccara vooraf bij bespreking van de levering omtrent alle bijzonderheden en eventuele moeilijkheden, en bezorgt Bloemenatelier Baccara de nodige informatie (zo zal de klant o.m. melding maken van werken of wegomlegging, van obstakels ter plaatse, zoals een smalle of lage doorgang, van het niet verhard zijn van de oprit, van de lengte van de oprit en dergelijke. Het oprijden van de oprit moet steeds gebeuren in overleg en op aanwijzing van de klant). De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan Bloemenatelier Baccara bezorgt. Bloemenatelier Baccara kan niet aansprakelijk gesteld worden indien goederen niet, of niet tijdig, kunnen geleverd worden indien blijkt dat de aangereikte informatie niet correct of onvolledig is. Indien het transport door de onvolledige of ontoereikende informatie moeilijker, trager of met meer kosten verloopt worden deze op de klant verhaald.
 • Een leveringstermijn wordt steeds als inlichting beschouwd en kan niet beschouwd worden als een exacte datum van en tijdstip van levering. Bloemenatelier Baccara neemt een inspanningsverbintenis op om zich in te zetten om de opgegeven termijnen zoveel mogelijk na te leven. Indien Bloemenatelier Baccara niet tijdig kan leveren, verwittigt zij de klant.
 • De goederen worden verzonden op risico van de koper.
 • Bij bestelling van te leveren goederen wordt een voorschot van 30% gevraagd van de totale waarde van de te leveren goederen. Het saldo is steeds vóór de levering te vereffenen.
 • Goederen die niet of niet volledig betaald zijn voor de levering, blijven eigendom van Bloemenatelier Baccara en worden niet afgeleverd. Eventueel betaalde voorschotten blijven definitief aan Bloemenatelier Baccara verworven als schadevergoeding, onverminderd het recht van Bloemenatelier Baccara om de betaling van het saldo van de volledige koopprijs te vorderen.
 • Gezien de chauffeur geen bijrijder heeft, helpt een volwassene op het leveringsadres de chauffeur bij het lossen van zware en omvangrijke goederen. Alle goederen die niet op een pallet staan, worden door de chauffeur, indien nodig met de hulp van de klant, afgeleverd achter de eerste deur op de begane grond.  Als de klant in een flat woont, zijn dat de deuren van de inkomhal of de toegangsdeuren naar de trappen, e.d.
 • Omvangrijke en zware goederen kunnen bij de klant op een pallet worden aangeleverd. De chauffeur brengt de pallet zo dicht mogelijk voor de eerste deur, waarbij er niet over gras, grind, drempels e.d. wordt gereden.   De chauffeur stapelt de pallet niet af.
 • Indien de klant afwezig is bij de levering, zullen de goederen niet afgeleverd worden en terug meegenomen worden. De bijkomende behandelingskosten (vervoer, opslag, administratie, e.d.) zijn ten laste van de klant.
 • De handtekening van de klant bij levering dient als bewijs dat de goederen in goede staat werden afgeleverd.

Garantie en niet-conformiteit

 • Bloemenatelier Baccara biedt aan particulieren een unieke garantie op buitenplanten. Indien een plant, boom of struik binnen de 6 maanden na aankoop niet aanslaat, ontvangt de klant een nieuw exemplaar. De klant dient zich hiervoor aan te melden aan de service balie met de plant en het aankoopbewijs.
 • Wat de garantie op andere artikelen betreft, met uitzondering van bloemen, producten met korte levensduur en producten met een vervaldatum, geeft Bloemenatelier Baccara aan consumenten de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering, alsook de uitbreidingen hierop indien en in zoverre onze leveranciers die aan ons geven. Voor producten aangekocht door professionelen geven wij de garantievoorwaarden die wij van onze fabrikant/invoerder krijgen.
 • Wij kunnen in geen geval garantie geven voor de schade die ontstaan is na de levering door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen, door foutieve montage door de klant, door gebruik van de goederen in strijd met de instructies van de fabrikant, door gebrekkig onderhoud of gebrekkige verzorging van de goederen, door de impact van de weersomstandigheden op de goederen (vorst, droogte, lange natte periodes) en de ongeschiktheid van de plant voor de plaats waar hij geplant werd.
 • De garantie van Bloemenatelier Baccara beperkt zich tot het kosteloos vervangen of herstellen van het goed, met uitsluiting van vergoeding van gevolgschade in welke zin ook.

Klachten

 • De koper die een goed in de winkel koopt en meeneemt dient dit voorafgaandelijk aan de betaling te controleren. Goederen aangekocht in onze vestigingen worden dan ook geacht conform te zijn en vrij van zichtbare gebreken.
 • Bij levering van goederen bij de klant is deze verplicht te controleren of deze goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien dit niet zo is, dient de klant ons dit schriftelijk (aangetekend) te melden binnen een termijn van 48 uur na de levering. Na deze termijn kunnen we geen klachten meer aanvaarden.
 • Indien de klant verborgen gebreken ontdekt dient hij deze zo snel mogelijk schriftelijk te melden en dient hij de goederen, samen met het originele aankoopbewijs, aan ons terug te bezorgen binnen de 7 kalenderdagen. Indien een tijdig gemelde klacht gegrond wordt bevonden, wordt de overeenkomst niet ontbonden maar heeft Bloemenatelier Baccara het recht om de niet conforme goederen vervangen te of de ontbrekende goederen zo spoedig mogelijk te leveren.
 • Het protest tegen een factuur dient schriftelijke en gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 dagen na de postdatum.

 Aansprakelijkheid

 • Bloemenatelier Baccara is enkel aansprakelijk in geval van opzet of zware fout van haar medewerkers.
 • De aansprakelijkheid van Bloemenatelier Baccara is beperkt tot de vervanging of het herstel van de goederen zelf, elke gevolgschade of indirecte schade wordt afgewezen.

Betwisting

 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de zetel van het betrokken Bloemenatelier Baccara filiaal. Belgisch intern recht is van toepassing.